Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

TABLICA OGŁOSZEŃ – strona internetowa MABK sp. z o.o. w Ostródzie

Numer sprawy MABK-ZP-1U/19                    Data: Ostróda, 11.12.2019r.

                              ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MABK-ZP-1U/19. Nazwa zadania: Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości gminnych zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie – zał. 1A i 1B do SIWZ

        Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

  • Oferta nr 1 – złożona przez Usługi Ogólnobudowlane Bożena Szczepaniak, Turznica 3A, 14-100 Ostróda. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 – oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału o udzielenie Zamówienia. Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie art. 24 ust. 11 – nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP;
  • Oferta nr 2 – złożona przez Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o.o., Paderewskiego 5, 14-100 Ostróda. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 – oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału o udzielenie Zamówienia. Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie art. 24 ust. 11 – nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                             Jarosław Marcinkiewicz