Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego dworca kolejowego PKP przy ul. Słowackiego 13A w Ostródzie.

TABLICA OGŁOSZEŃ – strona internetowa MABK sp. z o.o. w Ostródzie

 Nasz znak :    MABK-ZP. 4/8/76U/201                                                                             Data:   13.12.2019r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

               Miejska Administracja Budynków Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Kolejowa 10 informuje, że na zapytanie ofertowe na  podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.   z 2019r., poz. 1843) – nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na:

Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego dworca kolejowego PKP przy ul. Słowackiego 13A w Ostródzie:

1) sprzątanie i utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości – powierzchnia zewnętrzna – zał. Nr 1;

2) sprzątanie i utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości – powierzchnia wewnętrzna – zał. Nr 2 i zał. 2A

– wpłynęła oferta złożona przez:      

  • Oferta Nr 1 złożona przez Spółdzielnię WULKAN w Olsztynie, Poprzeczna 11, 10-282  Olsztyn:

1/ cena ofertowa:  60.625,92 zł. brutto,

2/ termin realizacji Zamówienia: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.,

3/ Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

    Oferta kompletna.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Spółdzielnię WULKAN w Olsztynie, ul. Poprzeczna 11, 10-282  Olsztyn za cenę: 60.625,92 zł. brutto, spełniająca warunki formalne i merytoryczne określone dla postępowania, z którą zostanie podpisana umowa w dniu 20.12.2019r. Oferta złożona jako jedyna w postępowaniu.

            Przed podpisaniem umowy należy przedłożyć Zamawiającemu opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 PLN.

Otrzymują:

  1. Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie

    Ul. Poprzeczna 11, 10-282 Olsztyn,

  1. aa.

 Sporządził:                                                                                                         Zatwierdził:

Specjalista ds. zamówień publicznych                                                          Prezes Zarządu      

Anna Andrzejewska                                                                                          Jarosław Marcinkiewicz