Informacja o wyniku postępowania

Usługi kominiarskie polegające na czyszczeniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w nieruchomościach zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie.

TABLICA OGŁOSZEŃ – strona internetowa MABK sp. z o.o. w Ostródzie

 Nasz znak :                                                                                       Data :

MABK-ZP. 4/8/83U/2019                                                                   27.12.2019r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

               Miejska Administracja Budynków Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Kolejowa 10 informuje, że na zapytanie ofertowe na  podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.   z 2019r., poz. 1843) – nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na:

– usługi kominiarskie polegające na czyszczeniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w nieruchomościach zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie – Zał. Nr 1 – wykaz – budynki gminne

– wpłynęła oferta złożona przez:      

  • Oferta Nr 1 złożona przez firmę: Zbigniew Krokwiński Usługi Kominiarskie, Czarnieckiego 13/13, 14-100  Ostróda:

1/ cena ofertowa:  35.460,00 zł. brutto,

2/ termin realizacji Zamówienia: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.,

3/ Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

    Oferta kompletna.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę: Zbigniew Krokwiński Usługi Kominiarskie, ul. Czarnieckiego 13/13, 14-100  Ostróda: za cenę: 35.460,00 zł. brutto, spełniająca warunki formalne i merytoryczne określone dla postępowania, z którą zostanie podpisana umowa w dniu 07.01.2020r. Oferta złożona jako jedyna w postępowaniu.

            Przed podpisaniem umowy należy przedłożyć Zamawiającemu opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na kwotę minimum  50.000,00 PLN oraz dokument potwierdzający wymagane uprawnienia..

Otrzymują:

  1. Zbigniew Krokwiński Usługi Kominiarskie

        Ul. Czarnieckiego 13/13, 14-100 Ostróda,

  1. aa.        

Sporządził:                                                                                 Zatwierdził:

Specjalista ds. zamówień publicznych                                  Prezes Zarządu

Anna Andrzejewska                                                                Jarosław Marcinkiewicz