Informacja z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Wykonywanie robót zduńskich w lokalach gminnych zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie

TABLICA OGŁOSZEŃ – strona internetowa MABK sp. z o.o. w Ostródzie

Nasz znak :                                                                                       Data :

MABK-ZP. 4/8/87R/2019                                                               02.01.2020r.

 INFORMACJA z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

               Miejska Administracja Budynków Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Kolejowa 10 informuje, że na zapytanie ofertowe na  podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.   z 2019r., poz.1843) – nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na:

wykonywanie robót zduńskich w lokalach gminnych zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie

– wpłynęła oferta złożona przez:

  • Oferta Nr 1 złożona przez Usługi Zduńskie Adam Małek, Molza 11, 14-105 Łukta za cenę:

 1/ Cena uśredniona za  1m3 przestawienia, przebudowy lub postawienia pieca -robocizna wraz z wywozem gruzu wraz z materiałami przyjmując 30% ceny osprzętu żeliwnego (rura zapiecowa i drzwiczki piecowe) i 50% ceny reszty materiałów zużytych do przestawienia pieca (nowe) – pozostałe materiały z odzysku – 3.739,40 zł. brutto, oferta uzyskała 3,00 pkt,

2/ Cena uśredniona za  1m3 postawienia pieca z nowych kafli – 6.885,00 zł. brutto, oferta uzyskała 3,00 pkt,

3/ stawka roboczogodziny z narzutami przy robotach konserwacyjno-awaryjnych – 48,60    zł//godz. brutto – oferta uzyskała 4,00 pkt..   

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Usługi Zduńskie Adam  Małek, Molza 11, 14-105 Łukta za cenę:  jak wyżej i uzyskała łącznie 10,00 pkt w przyjętym do zapytania ofertowego kryterium oceny ofert. Została złożona jako jedyna oferta spełniająca warunki określone w zapytaniu ofertowym, niepodlegająca odrzuceniu.

W dniu 09.01.2020r. w/w Wykonawca proszony jest o zgłoszenie się do siedziby MABK sp. z o.o. w Ostródzie, ul. Kolejowa 10 w celu podpisania umowy.

 

Otrzymują:

  1. Usługi Zduńskie Adam Małek

    Molza 11, 14-105 Łukta,

  1. aa.

 

Sporządził:                                                                             Zatwierdził:

Specjalista ds. zamówień publicznych                           Prezes Zarządu

Anna Andrzejewska                                                            Jarosław Marcinkiewicz