Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tablica Ogłoszeń – strona internetowa MABK Sp. z o.o. w Ostródzie

Ogłoszenie nr 510012242-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.

Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie: Świadczenie usługi odprowadzenia ścieków i dostawy wody do budynków gminnych zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550274598-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie, Krajowy numer identyfikacyjny 28058215000000, ul. Kolejowa  10, 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 428 725, e-mail aandrzejewska@mabk.eu, faks 896 421 087.
Adres strony internetowej (url): www.mabk.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi odprowadzenia ścieków i dostawy wody do budynków gminnych zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MABK-ZP-2U/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie usługi odprowadzenia ścieków i dostawy wody do budynków gminnych zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie – zał. nr 1

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90410000-4

Dodatkowe kody CPV: 65110000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 478403.40
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z ograniczoną odpowidzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Tyrowo 104, 14-100 Ostróda
Kod pocztowy: 14-100
Miejscowość: Tyrowo
Kraj/woj.: warmińsko – mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 516675.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 516675.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 516675.67
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 li.a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia są usługi dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej z budynków gminnych zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie. Jedynym podmiotem zdolnym wykonać zamówienie (z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze) ze względu na istniejącą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tyrowo 104, 14-100 Ostróda. W związku z powyższym zamawiający zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy prawo zamówień publicznych, ze względu na to, iż z przczyn technicznych o obiektywnym charakterze przedmiot zamówienia może zrealizować tylko jeden wykonawca.

Sporządził:                                                                                        Zatwierdził:

Specjalista ds. zamówień publicznych                                            Prezes Zarządu

Anna Andrzejewska                                                                          Jarosław Marcinkiewicz