Nowe wspólnoty

Przejęcie nieruchomości od poprzedniego zarządcy oraz zawiązanie nowej wspólnoty

  • porozumiewamy się z dotychczasowym zarządcą lub administratorem co do trybu przejęcia nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym,
  • dokonujemy opisu nieruchomości pod względem stanu prawnego, technicznego
  • egzekwujemy uzupełnienie brakującej dokumentacji obiektu
  • wykonujemy w imieniu wspólnoty czynności w uzyskaniu numenu Regon, NIP, założenia rachunku bankowego

Za czynności związane z przejęciem nieruchomości od dotychczasowego zarządcy oraz zawiązaniem nowej wspólnoty MABK sp. z o.o. w Ostródzie nie pobiera dodatkowych opłat.