Praca

Nabór na wolne stanowisko administracyjne

Zarząd MABK sp. z o.o. w Ostródzie ogłasza konkurs na stanowisko: 

 specjalista ds. kadr i płac

 Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

Wymagania konieczne:

  1. Posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku:

– wykształcenie wyższe  lub średnie ekonomiczne

– co najmniej 5 letni staż pracy  na stanowisku  związanym  z  obsługą kadr i płac

– znajomość przepisów prawa pracy, przepisów podatkowych oraz  z zakresu 

  ubezpieczeń  społecznych

– znajomość programu  ,,Płatnik ”oraz  programu kadrowo – płacowego

2.     Korzystanie w pełni z praw publicznych;

3.     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

4.     Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

  1. Dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

Oferta (zgłoszenie) kandydatów powinna zawierać:

1.     Kwestionariusz osobowy oraz podpisane oświadczenia, których wzór znajduje się na stronie www.mabk.eu w zakładce PRACA;

2.     Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3.     Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;

4.     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5.     W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez MABK prosimy  o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystywania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez MABK przez okres najbliższych 3 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w Kwestionariuszu osobowym w następujący sposób:

       Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez MABK przez okres najbliższych 9 miesięcy.

       Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

1)      dokumenty z dopiskiem „ specjalista ds. kadr i płac ” należy składać osobiście

w sekretariacie Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie,

ul Kolejowa 10, 14-100 Ostróda;

2)      termin składania ofert do dnia  17  listopada  2019 r.  do  godz. 12:00; 

3)      kwestionariusz oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem składającego

4)      do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

5)      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej                    

6)      osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić wszelkie dodatkowe dokumenty. Zgłoszenia, nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w regulaminie nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu.

Tel. kontaktowy 89 642 87 10

Zarząd spółki zastrzega sobie możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny

                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                Jarosław Marcinkiewicz