Komunikat w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego

Zarządzenie PREZESA Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o. o.
w Ostródzie z dnia 29.04.2020 roku Nr 5/2020 w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego w czasie pandemii SARS-CoV-2 (COVID 19)

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego –
Dz.U.2020.433) oraz ograniczeniami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. 2020 poz. 697, Prezes Zarządu działając
imieniu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o. o. w Ostródzie jako
Zarządcy Targowiska Miejskiego na podstawie umowy o zarządzanie targowiskiem miejskim
zawartej z Gminą Miejską Ostróda, zarządza co następuje:
§ 1

Wprowadza się dodatkowe zasady funkcjonowania Targowiska Miejskiego
w Ostródzie w czasie pandemii, tj.:

 1. obowiązek każdej osoby przebywającej na terenie targowiska do zakrywania ust
  i nosa;
 2. sprzedający obowiązani są nosić maseczkę ochroną lub przyłbicę, rękawiczki
  ochronne, zapewnić na stanowisku płyn do dezynfekcji i często dezynfekować
  ręce;
 3. w czasie sprzedaży Sprzedający obowiązani są zapewnić dla Kupujących
  rękawiczki ochronne,
 4. utrzymywać należyty odstęp od Klientów targowiska i innych sprzedawców;
 5. sprzedaż powinna odbywać się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez
  Zarządcę
 6. sprzedaż odbywać się będzie wyłącznie we wtorki i piątki w godzinach od 7.00 do
  15.00,
 7. wprowadza się „godziny dla seniora” od godziny 10.00 do 12.00, w których to
  godzinach Klientami na targowisku miejskim mogą być osoby, które ukończyły
  65 rok życia – zasada ta traci moc z chwilą uchylenie obostrzenia przez organy
  władzy państwowej,
 8. zajmowanie stanowisk handlowych przez sprzedawców obywać się będzie w dniach sprzedaży od godz. 5.00 do 7.00
 9. szalety znajdujące się na terenie Targowiska dostępne będą wyłącznie dla
  sprzedających po okazaniu biletu;
 10. Sprzedaż ogranicza się wyłącznie do płodów rolnych (świeżych) oraz artykułów
  ogrodniczych (roślin).
 11. Stosować ograniczenia osób (klientów) przebywających na targowisku do iloczynu
  4 osób na jedno stanowisko handlowe;

§ 2
Warunkiem przystąpienia do Sprzedaży na Targowisku Miejskim jest zapoznanie się:

 1. Wskazanym miejscem handlu przez Zarządcę
 2. Podpisanie przez Sprzedających zapoznania się z niniejszym Zarządzeniem;
 3. Podpisanie przez Sprzedających oświadczenia stanowiącego załącznik do
  Zarządzenia

§ 3

W przypadku niestosowania osób korzystających z Targowiska Miejskiego
(Sprzedających/Klientów) do niniejszego Zarządzenia oraz przepisów powszechnie
obowiązujących Administrator jest zobligowany do wprowadzeni dla danego Sprzedającego
zakazu handlu i zawiadomienia stosownych instytucji lub wyproszenia Klienta z terenu
Targowiska Miejskiego.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Organizacyjnego i Administratorowi
Targowiska.

§ 5

Wprowadza się Oświadczenie dla Sprzedawców na Targowisku Miejskim, którego treść stanowi
załącznik do niniejszego Zarządzenia

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Do otwarcia targowiska przygotowywaliśmy się od kilku tygodni. Surowy reżim sanitarny, który w obliczu światowej pandemii był uzasadniony, jest częściowo zmniejszany, co w efekcie pozwala nam na podjęcie działań zmierzających, do otwarcia targowiska. Prosimy wszystkich odwiedzających nasze miejskie targowisko, o zapoznanie się z regulaminem oraz bezwzględne stosowanie się do zaleceń naszych pracowników.

Prezes zarządu

Jarosław Marcinkiewicz

———————————————————————————————————————–

Załącznik do Zarządzenia Prezesa MABK
Zarządcy targowiska w Ostródzie
OŚWIADCZENIE
sprzedawcy towarów na targowisku miejskim w Ostródzie
Ja niżej podpisany, w związku z planowaną przeze mnie sprzedażą towarów na
targowisku miejskim w Ostródzie, w związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej stanem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(COVID 19), oświadczam, że:

 1. są mi znane obostrzenia dotyczące handlu na straganach i targowiskach wprowadzone na mocy
  rozporządzeń wydawanych przez organy władzy państwowej, jak również obostrzenia związane
  z obowiązkiem każdej osoby do zakrywania ust i nosa w miejscach użyteczności publicznej
  i innych wskazanych w rozporządzeniach;
 2. w trakcie sprzedaży towarów na zajmowanym przeze mnie stanowisku na targowisku miejskim,
  zobowiązuję się przestrzegać zasad sanitarnych, przeciwdziałających rozprzestrzenieniu się wirusa
  SARS-CoV-2 (COVID 19), w tym nosić maseczkę ochroną, rękawiczki ochronne, zapewnić na
  stanowisku płyn do dezynfekcji i często dezynfekować ręce oraz utrzymywać należyty odstęp od
  Klientów targowiska i innych sprzedawców;
 3. będę współdziałał z Zarządcą targowiska w przypadku wydawania przez niego poleceń
  związanych z zachowaniem środków ostrożności, w tym dotyczących jednoczesnej obsługi
  ograniczonej liczby Klientów;
  Mając na uwadze jak ważne jest zachowanie należytych środków bezpieczeństwa
  sanitarnego i przestrzeganie ograniczeń i nakazów wprowadzonych przez organy władzy
  państwowej, oświadczam, iż jestem świadomy, że nieprzestrzeganie przeze mnie lub moich
  pracowników/współpracowników zasad, o których mowa wyżej i wydawanych przez Zarządcę
  targowiska poleceń, może skutkować nakazaniem mi zaprzestania sprzedaży towarów na
  stanowisku i koniecznością natychmiastowego opuszczenia terenu targowiska miejskiej
  w Ostródzie.
  (czytelny podpis i data)
  Załączniki:
 • klauzula informacyjna RODO;

Do pobrania druk zarządzenia i załącznika