Historyczny sukces Wspólnoty Mieszkaniowej oraz MABK. Finał połączonego starania o dofinansowanie.

16 października 2019 roku, w olsztyńskim Urzędzie Marszałkowskim,  zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jaracza 14C w Ostródzie, podpisał umowę na dofinansowanie projektu głębokiej kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Kwota dofinasowania, to 776.620,00 zł., co stanowi 80% wartości inwestycji!

Zarządcą nieruchomości z ramienia Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jaracza 14C w Ostródzie, jest Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. ,która jako zarządca wspólnoty, po raz pierwszy w swojej historii(!), przygotowała i opracowała całą dokumentację oraz studium wykonalności w ramach działania RPO WiM 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, schemat A).

Projekt obejmuje wiele prac związanych z termomodernizacją, między innymi docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi, docieplenie stropu nad piwnicą, stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi, wymianę stolarki okiennej w piwnicach na stolarkę energooszczędną . Prace te, w znaczący sposób wpłyną na poprawę estetyki budynku, komfortu życia jego mieszkańców , a przede wszystkim na niższe opłaty za ogrzewanie.

Z ramienia naszej Spółki, całość prac związanych z przygotowaniem dokumentacji, jak i przebiegiem robót nadzoruje, i koordynuje kierownik Działu Technicznego – Andrzej Sarzała.